Henry's Kinder vom Island Pferdehof

Henry's Kinder

G-Wurf vom Island Pferdehof

geb. ...10.2016

 

Mutter: Choice vom Island Pferdehof

 

Vater: Henry vom Pirloer Hof